Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๖๒ ส่วนธุรการ ศกษ.ค่ายอดิศร ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ศกษ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและเตรียมการรับตรวจจากคณะกรรมการของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒ ในห้วง ๒๓ - ๒๖ ก.ค.๖๒ โดยมี ผอ.กศ.รร.ม.ศม./หน.ศกษ.ค่ายอดิศร เป็นประธานฯ

4407.jpg4410.jpg4406.jpg4409.jpg4411.jpg