Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
       ๑. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการศึกษาในการแนะแนว ทบทวนความรู้ให้กับกำลังพลของหน่วย, นักเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ รร.ม.ศม., ทหารกองประจำการ และครอบครัว กำลังพล ทั้งก่อนเข้ารับการศึกษาและตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
       ๒. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลภายในศูนย์การทหารม้า และหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ให้มีความรู้สูงขึ้น ทั้งด้านการทหาร และความรู้ในวิชาการทั่วไป ในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
       ๓. เป็นหน่วยงานในการสนับสนุน ส่งเสริมการยกระดับการศึกษาฯ ของกำลังพลทุกระดับชั้น ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา
       ๔. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่กำลังพล, นักเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ รร.ม.ศม., ทหารกองประจำการ และครอบครัวของกำลังพล สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก
       ๕. สนับสนุนการเรียนรู้ วิชานอกหลักสูตรของ ทบ. ส่งเสริมความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ด้วยการสนับสนุนข้อมูล ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา
       ๖. สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยจัดให้มีการบริการอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้กับกำลังพล, นักเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ รร.ม.ศม., ทหารกองประจำการ และครอบครัวของกำลังพล
       ๗. เป็นหน่วยงานที่กระตุ้นให้กำลังพล, ทหารกองประจำการ และครอบครัวของกำลังพลของศูนย์การทหารม้า เกิดความรู้โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ศูนย์การทหารม้าก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
      ศูนย์การศึกษา ศูนย์การทหารม้า ให้บริการกำลังพล และครอบครัว  ดังนี้
      ๑. ข้าราชการศูนย์การทหารม้า                                            จำนวน  ๑,๒๐๐  นาย
      ๒. นักเรียนหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า   จำนวน  ๑,๓๐๐  นาย
      ๓. ทหารกองประจำการ                                                    จำนวน  ๑,๙๐๐  นาย
      ๔. ครอบครัวและบุตรหลานของข้าราชการ ศูนย์การทหารม้า          จำนวน  ๑,๖๐๐  นาย
      ๕. หน่วยในพื้นที่ข้างเคียง ศูนย์การทหารม้า                             จำนวน     ๒๐๐  นาย