Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้

 

พ.อ. คมสรรค์  นิยมฤทธิ์
หน.ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้
 
พ.ต. อุทิศ  ภักดี
นายทหารจัดการศึกษานอกโรงเรียน
  ร.อ. วิยกร  ศรีหมุน
นายทหารส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้
     
ร.ท. เชิดชัย  คงศรีอ่อน
นายทหารส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้ 
  ร.ท. เทวินทร์  แก้วชาติ
นายทหารส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้ 
     
ร.ท. พิทักษ์  ดีศรี
นายทหารส่งเสริมวิชาชีพ
  จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์  แก่นคูณ
นายสิบส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้
   
จ.ส.อ.ธนเดช  ก้อนทรัพย์
เสมียนส่วนส่งเสริมส่งเสริมบำรุงความรู้
  ส.ท.ไพวัลย์ ประเทพา
เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้