Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

โครงสร้างการจัดตั้ง และหน้าที่ศูนย์การศึกษา ศูนย์การทหารม้า

                                                                                         
                                ศูนย์การศึกษา
ศูนย์การทหารม้า
                               
                                                               
                                                               
                                                                                         
                                                                                         
              ส่วนอำนวยการ            ส่วนปฏิบัติการ              
                                     
                                     
                                                                                         
                                                                                         
              ส่วนการศึกษาตามหลักสูตร
ประจำปีของ ทบ.
          ส่วนห้องสมุด              
                                     
                                     
                                                                                         
              ส่วนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา
          ส่วนห้องปฏิบัติการทางภาษา              
                                     
                                     
                                                                                         
              ส่วนการศึกษาวิชาชีพ           ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา              
                                     
                                     
                                                                                         
                                                                                         
ภารกิจ
       แนะนำ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และดำเนินการให้การศึกษาตามความจำเป็นแก่กำลังพล และครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาในลักษณะของศูนย์ และบริการกิจการห้องสมุด
 
หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ
      ๑. ส่วนอำนวยการ
          ๑.๑ วางแผน อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาของศูนยการทหารม้า ให้เป็นไปตามนโยบายของ ทบ.
          ๑.๒ วางแผน ประสานงานกับส่วนการศึกษาของ ทบ. ทุกแห่งเพื่อให้ใช้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นสำหรับบริการกำลังพล ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามหลักสูตร ทบ.
          ๑.๓ วางแผน ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบริการกำลังพล และครอบครัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
       ๒. ส่วนปฏิบัติการ
           ๒.๑ ให้การบริการกำลังพลและครอบครัวเกี่ยวกับห้องสมุด ได้แก่ การจัดหา และเก็บรักษาเอกสารตำรา รวมทั้งข้อที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อให้บริการแก่กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนการจัดทำด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนทหารม้า
           ๒.๒ ให้บริการกำลังพล และครอบครัวเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางภาษา

           ๒.๓ ให้บริการกำลังพล และครอบครัวตามที่ได้รับมอบหมาย