Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

ส่วนบังคับบัญชา

 

 
       
      พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
หน.ศูนย์การศึกษา
   
   
 พ.อ. จิณณมนัส รอดโพธิ์ทอง
รอง หน.ศูนย์การศึกษา (1)
  พ.อ. ชุมดวง เทพวัลย์
รอง หน.ศูนย์การศึกษา (2) 
  พ.อ. พัฒพงษ์ ชุมทอง
รอง หน.ศูนย์การศึกษา (3)
         
       
    พ.ท. ฐากูร ประกอบบุญ
ผช.หน.ศูนย์การศึกษา