Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

พันธกิจ

๑. สนับสนุนให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและดำเนินการให้การศึกษาตามความจำเป็นของกำลังพลและครอบครัวเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทั้งวิชาการทางทหาร และวิชาการทั่วไป

๒. ส่งเสริมการศึกษาด้วยการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งดำเนินการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษารองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาแก่ นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ ตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า