Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลภายในศูนย์การทหารม้า และหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความรู้สูงขึ้นทั้งด้านการทหารและความรู้ในวิชาการทั่วไป

๒. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษา ของพลทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัว ของกำลังพลภายในศูนย์การทหารม้า และหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความรู้สูงขึ้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกองทัพบก

๓. เพื่อให้การบริการทางการศึกษาแก่ นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ ตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า