Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

คัมภีร์ผู้บังคับกองพันทหารม้า

     สื่อการเรียนรู้ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนหาความรู้เพิ่ม เติม ทางโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ได้รวบรวมตำราวิชาต่างๆ ที่ผู้บังคับกองพันเหล่าทหารม้าควรรู้ โดยแบ่งเป็นตำราสื่อการสอน และข้อสอบ จำนวน ๒๐๐ ข้อ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ที่ได้ศึกษาจากสื่อการเรียนรู้นี้ โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ ศึกษา