Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

เมื่อ 061800 พ.ย.60 ครูประจำกลุ่ม กศน. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา กศน. ให้กับทหารใหม่ผลัดที่ 2/60

 

3.jpg14548.jpg18628.jpg18629.jpg 5.jpg14915.jpg

เมื่อ 061800 พ.ย.60 ครูประจำกลุ่ม กศน. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา กศน. ให้กับทหารใหม่ผลัดที่ 2/60

 

3.jpg14548.jpg18628.jpg18629.jpg 5.jpg14915.jpg

พันธกิจ

๑. สนับสนุนให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและดำเนินการให้การศึกษาตามความจำเป็นของกำลังพลและครอบครัวเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทั้งวิชาการทางทหาร และวิชาการทั่วไป

๒. ส่งเสริมการศึกษาด้วยการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งดำเนินการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษารองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาแก่ นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ ตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลภายในศูนย์การทหารม้า และหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความรู้สูงขึ้นทั้งด้านการทหารและความรู้ในวิชาการทั่วไป

๒. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษา ของพลทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัว ของกำลังพลภายในศูนย์การทหารม้า และหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความรู้สูงขึ้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกองทัพบก

๓. เพื่อให้การบริการทางการศึกษาแก่ นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ ตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า

วิสัยทัศน์

“ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการศึกษา พัฒนากำลังพลและครอบครัว ”