หน้าที่ของคณะทำงาน

๑. ดำเนินการสำรวจยานรบในอดีตที่มีใช้ใน ทบ.ไทย ว่ามีประเภทใดบ้าง สถานที่เก็บรักษา และจำนวนเท่าใด
๒. ดำเนินการซ่อมบำรุง ฟื้นฟูยานรบในอดีตให้สามารถใช้งานได้อย่างน้อยประเภทละ ๒ คัน
๓. ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำหรับฟื้นฟู ดูแลรักษายานรบในอดีตให้สามารถใช้การได้อยู่ตลอดเวลา
๔. ดำเนินการจัดตั้งชมรมยานรบในอดีตของศูนย์การทหารม้า (ตามผังการจัด)
๕. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ
๖. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย