เกียรติประวัติของศูนย์การทหารม้า

 ศูนย์การทหารม้า ถวายการรับเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างเป็นทางการดังนี้

     เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๐๑  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประทับรถถัง เอ็ม.๒๔ ทรงตรวจพลสวนสนาม 
และทอดพระเนตรการฝึกวายุบุตร บริเวณเขากระเตย กิโลเมตรที่ ๑๗๕ ถนนมิตรภาพ สระบุรี ปัจจุบัน รถถัง เอ็ม.๒๔ ที่เคยทรงประทับ
ได้เก็บรักษาไว้ที่แหล่งรวมรถถัง โบราณ แผนกวิชายานยนต์ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร  จว.สระบุรี
 
 
          ๑๐ ต.ค. ๒๕๒๐ ร้อยเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การทหารม้า พร้อมด้วย
คณะนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๕๖
 
 
 
     ๓ ก.พ. ๒๕๓๒ พ.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาทหารของ นนร.ชั้นปีที่ ๓
ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จว.สระบุรี
 
 

       ๑๙ ม.ค. ๒๕๓๙ พล.ท.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรการสาธิตยุทโธปกรณ์ 
ของเหล่าทหารม้า ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จว.สระบุรี 

 
 
 
        ๓๐ ม.ค. ๒๕๔๕ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรการฝึกของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ 
ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จว.สระบุรี
 
 
      ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๒ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรการฝึกของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ 
ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จว.สระบุรี
 
 

     ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๕ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงศึกษาดูงานหลักสูตร ผู้บังคับหมวดพิเศษ 
และผู้บังคับกองร้อยพิเศษ หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จว.สระบุรี