รายพระนาม และนาม ของหัวหน้าเหล่าทหารม้า

 

พลตรี พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่น กำแพงเพ็ชร อรรคโยธิน
จเรทหารม้า (จเรทหารช่าง)

พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๒
 
 
พลตรี พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ (อุ่น อินทรโยธิน)
จเรทหารม้า (จเรทหารราบ) 
พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔๕๔
 
 
พลตรี พระเทพอรชุน
จเรทหารม้า (จเรทหารราบ)
พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๕๖
 
 
จอมพล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ผู้รั้งจเรทหารม้าและสัตว์พาหนะทหารบก 
พ.ศ. ๒๔๔๖ - ๒๔๖๐
 
 
พลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช
จเรทหารม้า และสัตว์พาหนะทหารบก , จเรสัตว์พาหนะทหารบกและการทหารม้า
พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๖๗
 
 
พันโท พระราญรอนอริราช 
จเรสัตว์พาหนะทหารบกและการทหารม้า (ทำการแทน) 
พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๖๙
 
 
พลตรี หม่อมเจ้าทองทีฆายุทองใหญ่
จเรสัตว์พาหนะ ทหารบกและ การทหารม้า, จเรทหารม้า 
พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๔
 
พันโท พระเริงรุกปัจจามิตร (ทอง รักสงบ)
จเรทหารม้า, หัวหน้าแผนกที่ ๒ กรมจเรทหารบก, ผู้บังคับทหารม้า 
พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๗๖
 
พันโท หลวงรวบรัดสปัตพล (สอน บุญใหญ่)
ผู้บังคับทหารม้า ,หัวหน้าแผนกที่ ๒ กรมจเรทหารบก 
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๑
 
พันตรี ไชย ประทีปะเสน
หัวหน้าแผนกที่ ๒ กรมจเรทหารบก ,หัวหน้าแผนกทหารม้า กรมเสนาธิการทหารบก
พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๕
 
พันเอก ทวน วิชัยลักขณา (ทวน วิชัยขัทคะ)
หัวหน้าแผนกทหารม้า กรมเสนาธิการทหารบก 
พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๘๗
 
 ๑๒. พันเอก น้อม เกตุนุติ
หัวหน้าแผนกทหารม้า กรมเสนาธิการทหารบก 
พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๘๘
 
พันเอก พจน์ บูรณศิลปิน
หัวหน้าแผนกทหารม้า กรมเสนาธิการทหารบก, จเรทหารม้า และสัตว์พาหนะ 
พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๙๐
 
พลตรี เจริญ สุวรรณ์วิสูตร
จเรทหารม้าและ การสัตว์พาหนะ ,จเรทหารม้า 
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๓
 
พลตรี หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
จเรทหารม้า , เจ้ากรมการทหารม้า 
พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗