เมื่อ 4 ส.ค.63 เวลา 0800-1700 ศูนย์การทหารม้า โดยกองพันนักเรียนการรบพิเศษ จัดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 63 ให้กับเยาวชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ 35 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.นพศ.มีรายละเอียดดังนี้ 1.กิจกรรม เย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า 2.กิจกรรม ทำเจลล้างมือ 3.กิจกรรม ทำอาหารกล่อง และ และนำไปแจกจ่าย 4.การอบรม เรื่อง ความรัก ความสามัคคี และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย ให้มีความตื่นตัวในการรัก และหวงแหนในถิ่นกำเนิด และมีส่วนร่วมในการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป