เมื่อ 5 ส.ค.63 เวลา 0800-1700 ศูนย์การทหารม้า โดยกองพันนักเรียนการรบพิเศษ จัดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 63 ให้กับเยาวชนวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ 35 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.นพศ. และ ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับ ปชช. อ.วิหารแดง มีรายละเอียดดังนี้ 1.กิจกรรม เย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า 2.กิจกรรม ทำเจลล้างมือ 3.กิจกรรม ทำอาหารกล่อง และ และนำไปแจกจ่าย 4.การอบรม เรื่อง ศาสตร์พระราชา โดยวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนเข้าใจหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้เป็นวิธีทรงงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับเยาวชนที่เข้ารับการอบรม น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต เป็นผลดีต่อตัวเอง และสังคมอย่างยืนต่อไป