กยข.ศม. ขอรายงานการจัดกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 และเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ต้อนรับญาติทหารใหม่ (Open House) ของหน่วยฝึกทหารใหม่ใน ศม. รายละเอียดดังนี้.- 1. พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. ให้การต้อนรับทหารใหม่และญาติทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กรม นร.รร.ม.ศม. (หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 และ 4) : ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. พ.อ.สุกิจ ทั่งทอง รอง ผบ.ศม. (1) ให้การต้อนรับทหารใหม่และญาติทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.บร.กบร.ศม. (หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 และ 2) : ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. พ.อ.โฆสิต ชินวลัญช์ รอง ผบ.ศม. (2) ให้การต้อนรับทหารใหม่และญาติทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.22 ศม. (หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 5)