คู่มือทหารต้านโควิด-19

คู่มือทหารต้านโควิด-19 เป็นคู่มือการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับบุคคลฉบับแรกที่ออกในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-19 มีการระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก เป็นโรคที่มีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วไปยังบุคคลอื่น ๆ ก่อนที่บุคคลที่ติดโรคจะมีอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น หรือมีกิจกรรมกันเป็นหมู่มาก ผู้บังคับบัญชาได้มีความห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา จึงได้มีคำสั่งให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก จัดทำคู่มือฯเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้กำลังใจกำลังพลที่กำลังปฏิบัติงานในสถานที่ หรือพื้นที่ปฏิบัติการต่าง ๆ รวมไปถึงครอบครัวในชุมชนค่ายทหาร มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมทั้ง สามารถใช้ชีวิตได่้ตามปกติ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ดาวน์โหลด