พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันสะท้อนถึงความห่วงใยต่อประชาชนเสมอมา