#มีทหารไว้ทำไม ศูนย์การทหารม้าได้ดำเนินการจัดตัังพื้นที่แยกกักตัวในชุมชน(CI) “Adisorn Isolation” ร่วมกับ รพ.ค่ายอดิศร จำนวน 3 พื้นที่ดังนี้ 1. Adisorn Isolation-1 ณ แหล่งสมาคมนายทหารนายสิบ ศม. จำนวน 34 เตียง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 18 ก.ค. 64 เป็นต้นมา มีผู้ป่วยในส่วนของกำลังพล นายสิบ พลทหาร ของหน่วยทหารในจังหวัดสระบุรีเข้ารับการรักษา มียอดผู้เข้ารับการรักษารวม 33 นาย หายป่วยแล้ว 2 นาย คงเหลือ 31 นาย 2. Adisorn Isolation-2 ณ ศพด.ค่ายอดิศร ศม. จำนวน 41 เตียงโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 24 ก.ค. 64 เป็นต้นมา มีผู้ป่วยในส่วนของประชาชน จังหวัดสระบุรี ที่ผ่านการตรวจจาก รพ.ค่ายอดิศร เข้ารับการรักษา มียอดผู้เข้ารับการรักษา 22 คน 3. Adisorn Isolation-3 ณ โรงยิมเนเซียม ค่ายอดิศร ศม. จำนวน 60 เตียง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 31 ก.ค. 64 เป็นต้นมา มีผู้ป่วยในส่วนของกำลังพล นายสิบ พลทหาร ของหน่วยทหารในจังหวัดสระบุรีเข้ารับการรักษา มียอดผู้เข้ารับการรักษา 4 นาย โดย ศม. ได้สนับสนุนการประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพล และ ครอบครัวที่เข้ารับการรักษาจำนวน 3 มื้อทุกนาย อีกทั้งยังได้จัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น หม้อต้มน้ำ เครื่องซักผ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ