✨✨✨ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ สมาคมแม่บ้านทหารบก ได้มอบทุนยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล ตามโครงการบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๔

สมาคมแม่บ้านทหารบก ได้มอบทุนยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล ตามโครงการบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๔ ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นครอบครัวของกำลังพลในสังกัด ศูนย์การทหารม้า จำนวน ๘ ราย เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

ในการนี้ โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า, กองวิทยาการ ศูนย์การทหารม้า และ กองพันทหารม้าที่ ๒๒  ได้ดำเนินการมอบทุนยังชีพฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศูนย์การทหารม้า และคณะผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีมอบฯ การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)