✨✨เมื่อ ๐๙ กนยายน ๒๕๖๔ พันเอก รัฐริน ลัทธศักดิ์ศิริ อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ได้กรุณามาอบรมเรื่องยานยนต์ในเหล่าทหารม้าและให้โอวาทแก่ นักเรียนนายสิบ ทหารบก หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน รุ่นที่ ๒๔/๖๓ เหล่าทหารม้า (๒๔/๖๔) จำนวน ๒๕๘ นาย

✨✨เมื่อ ๐๙ กนยายน ๒๕๖๔ พันเอก รัฐริน ลัทธศักดิ์ศิริ อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ได้กรุณามาอบรมเรื่องยานยนต์ในเหล่าทหารม้าและให้โอวาทแก่ นักเรียนนายสิบ ทหารบก หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน รุ่นที่ ๒๔/๖๓ เหล่าทหารม้า (๒๔/๖๔) จำนวน ๒๕๘ นาย ณ ห้องอบรม กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า เพื่อเสริมสร้างความรู้และเป็นแนวทางในการรับราชการ โดยมี ร้อยเอกคำพัด สารัตน์ นายทหารปกครอง นีกเรียนนายสิบให้การต้อนรับ