เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๕ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพิเศษ (รถจักรยาน จำนวน ๓๙ คัน) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โถงชั้นล่าง บก.ศม.

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๕
พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพิเศษ (รถจักรยาน จำนวน ๓๙ คัน) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โถงชั้นล่าง บก.ศม. โดยมี รอง ผบ.รร.ม.ศม. , หก.กบร.ศม. , ผบ.ม.พัน.๒๒ ศม. และ ผอ.รร.ทบอ.อศ. เป็นผู้แทนหน่วยรับมอบของรางวัล เพื่อนำไปจับสลากให้กับบุตรกำลังพลของหน่วยต่อไป ในการนี้ ผบ.ศม. ได้กรุณากล่าวให้โอวาท ร่วมจับสลาก และมอบของรางวัลให้กับกำลังพล ในส่วนของ นขต.บก.ศม. , กวก.ศม. และ กชฝ.ศม. เพื่อนำไปมอบให้กับบุตรต่อไป