เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๔๓๐ ผบ.ศม. และคณะฯ ได้ทำการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๒๕๑ นาย โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละประมาณ ๖๓ นาย

เมื่อ  ๒๓ ก.พ. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๔๓๐ ผบ.ศม. และคณะฯ ได้ทำการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๒๕๑ นาย โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละประมาณ ๖๓ นาย ณ แผนกวิชาหลักยิงฯ แผนกวิชาขี่ม้าฯ สนามฝึกขับรถสายพาน และสนาม ปถ. โดย ผบ.ศม. ได้กรุณาให้คำแนะนำ มอบแนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ นนร.ชั้นปีที่ ๒ อีกด้วย