เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๓ กรม นร.รร.ม.ศม. ได้ดำเนินการรับตรวจนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่จาก จนท.รพ.ค่ายอดิศร ในเรื่องการจัดการฝึก และอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการป้องกันอันตรายจากโรคลมร้อน