เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๕ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้มอบจักรยานตามโครงการ "จักรยาน สานฝัน ปันสุข " ให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา

"จักรยาน สานฝัน ปันสุข "
"ARMY Bike"
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๕ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้มอบจักรยานตามโครงการ "จักรยาน สานฝัน ปันสุข " ให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆ นักเรียน ได้ใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย