เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๕ ผบ.ศม. ได้กรุณามอบไข่ไก่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายใน บก.ศม. จำนวน ๑๕๐ แผง ๆ ละ ๓๐ ฟอง รวม ๔,๕๐๐ ฟอง สำหรับการบริโภคภายในครอบครัว เพื่อช่วยเหลือให้กับกำลังพลในการลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

 

เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๕ ผบ.ศม. ได้กรุณามอบไข่ไก่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายใน บก.ศม. จำนวน ๑๕๐ แผง ๆ ละ ๓๐ ฟอง รวม ๔,๕๐๐ ฟอง สำหรับการบริโภคภายในครอบครัว เพื่อช่วยเหลือให้กับกำลังพลในการลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้กรุณาเอาใจใส่ดูแลกำลังพลของหน่วยอย่างใกล้ชิด ณ บริเวณที่รวมพล บก.ศม.