☀️ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 0800 พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธาน ในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2565 ณ วัดบำรุงธรรม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จว.ส.บ. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวได้มีโอกาสปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี และเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

 

 
 
S__151232514.jpg - 393.28 KB
 
S__151232516.jpg - 354.25 KB
 
S__151232517.jpg - 270.65 KB
 
S__151232518.jpg - 386.81 KB
S__151232519.jpg - 412.09 KB
 
S__151232520.jpg - 470.92 KB
 
S__151232521.jpg - 385.46 KB
 
S__151232522.jpg - 549.72 KB
 
S__151232523.jpg - 403.36 KB
S__151232524.jpg - 428.74 KB