☀️ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 เวลา 1130 - พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ให้การต้อนรับ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ หัวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 และคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด(ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง) ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร